De contractuele voorwaarden
voor steunmee.be


Voor het contract met de uitgever:


Ten eerste voor de website Steunmee.be:

Fluens bvba Leo Meulemansstraat 43 3020 Herent BTW BE0694.999.060

Bezoekadres:

Labora – Abdij Keizersberg Mechelsestraat 202 3000 Leuven

Contactgegevens:

E-mail: info@steunmee.be Tel.: +32 16 79 09 70

Hierna vermeld als “de website”, “wij”


Ten tweede voor de klant:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten of producten van de website.

Hierna vermeld als “de klant


Ten derde voor de uitgever:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich als handelaar op de website registreert om gebruik te maken van de diensten.


Artikel 2 – Terminologie

Tegoedbon: ieder vorm van bon, krediet of steunpakket dat inruilbaar is bij een uitgever op de website.

Hierna vermeld als “het product”.


Artikel 3 – De website

De website zorgt voor zichtbaarheid van producten en uitgevers. De website koopt producten aan bij de uitgever en verkoopt deze nadien via het aanbod op de website aan de klant. Er is hierbij geen rechtstreekse aankoop van een klant bij de uitgever mogelijk.


Artikel 4 – Wijzigingen

De website behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Het wijzigen van deze voorwaarden heeft echter geen betrekking op reeds uitgevoerde transacties.


Artikel 5 – Prijs

De tegoedbonnen hebben een pre-gedefinieerde prijs of zijn vrij te verkiezen door de klant. Voor de steunpakketten kiest de uitgever zelf zijn prijs. Deze prijs zal inclusief alle kosten zijn, waaronder minstens maar niet beperkt tot: verzendkosten, verwerkingskosten, administratiekosten en BTW.


Alle prijzen op de website zijn prijzen in euro (€), deze prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders weergegeven. Bijkomende kosten zoals administratie- en servicekosten worden telkens apart weergegeven bij de aankoop van een product.


De prijzen en kosten zijn op elk moment onderhevig aan wijzigen zonder terugwerkende kracht op reeds bestaande verkoopovereenkomsten.


Artikel 6 – Betaling

Wij kopen de tegoedbonnen aan bij de uitgever. De betaling hiervan zal plaatsvinden op het opgegeven rekeningnummer op iedere dinsdag en vrijdag volgend op de aankoopdatum tenzij anders overeengekomen met de uitgever.


De uitgever maakt hiervoor een factuur op naam van de website volgens de gegevens uit artikel 1.

Wij bezorgen een periodiek overzicht met de voltooide aankopen aan de uitgever.


Artikel 7 – Persoonsgegevens, gebruik en verwerking

De uitgever ontvangt van de website en lijst met persoonsgegevens van klanten die een tegoedbon hebben aangekocht bij de website. Deze gegevens bestaan uit: 1. Voornaam 2. Naam 3. e-mailadres Indien het gaat om een product met levering zal de uitgever ook de nodige adresgegevens ontvangen.


De uitgever dient zorgvuldig om te springen met deze persoonsgegevens, conform de AVG-regelgeving van 27 april 2016.


Bij ieder datalek, van welke aard ook, maakt de uitgever hier onmiddellijk ook melding van aan de website. Dit kan telefonisch op +32 16 79 09 79 of via mail naar info@steunmee.be.


De gegevens mogen onder geen beding gebruikt of doorverkocht worden voor doeleinden anders dan de dienstverlening aan de klant.


Artikel 8 – Levering

De website plaats een bestelling bij de uitgever voor een product. De uitgever zal hierbij het product leveren binnen een zo kort mogelijke termijn.

De uitgever verbindt zich ertoe om het product, indien dit gaat over een fysieke product met levering, binnen redelijke termijn te bezorgen aan de klant. Hij neemt hiervoor rechtstreeks contact op met de klant. Bij geschillen dient de uitgever steeds het de website op de hoogte te brengen voor opvolging.


Artikel 9– Toelichting prijs

De administratiekosten bestaan uit volgende delen:

1. Kostprijs betalingsservice, transactiekosten

2. Operationele kosten


Waarvoor worden de transactiekosten gebruikt?

Doordat wij werken met een externe gespecialiseerde partij voor het verwerken van de betalingen, is hier een kost aan verbonden per transactie. Momenteel bedraagt deze kost €0,39 per transactie met bancontact.


Waarvoor worden de operationele kosten gebruikt?

Na aftrek van de transactiekosten zal het overige deel gebruikt worden voor het voorzien in volgende kosten:

· Hosting van de website

· Verlenen van support aan de uitgevers en de klanten

· Verdere aanpassingen aan de website ten gunste van de uitgevers of de klanten

· Verwerken van betalingen en administratie


Hiermee voorzien wij in de continuïteit van de website voor klanten en uitgevers.


Artikel 10 – Engagement

Wij ontwikkelden de website met als doel om de uitgevers te steunen door hen verkopen te laten realiseren zonder dat zij hiervoor fysiek open dienen te zijn.


Wij engageren ons om de eventuele meerwaarde gegenereerd door de website, na aftrek van de transactie- en operationele kosten, te investeren in het doel om handelaars en dienstverleners te ondersteunen in hun werking. Dit doen wij door de uitgevers een financiële bijdrage te verlenen en/of door het steunen van nieuwe of reeds bestaande initiatieven die de handelaars verder ondersteunen.


Artikel 11 – Omruilen en retourneren

De producten kunnen niet worden omgeruild tegen de onderliggende waarde, noch in geld noch onder een andere vorm.


De tegoedbon kan op de website niet worden omgeruild tegen de onderliggende waarde, noch in geld noch onder een andere vorm.


De klant, indien het gaat om een consument en deze onderhevig is aan de consumentenwetgeving, kan zich beroepen op het herroepingsrecht zoals het recht dat voorschrijft. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na het voltooien van de aankoop en de levering van het product. De website zal het verschuldigde bedrag terugstorten aan de consument. De gemaakte administratie- en servicekosten zijn geen onderdeel van dit bedrag. De klant dient zich te beroepen op dit recht via schriftelijke mededeling aan de website.


Artikel 12 – Geldigheid

De tegoedbon van de website blijft geldig voor de periode van 1 jaar vanaf de dag van aankoop. De vervaldatum kan u steeds terugvinden als vermelding op de tegoedbon.


De uitgever van een product kan tijdens bepaalde lopende acties, zich het recht behouden om de tegoedbon te weigeren. Doch mag dit enkel beperkt zijn in de tijd.


Artikel 13 – Overmacht

Er is sprake van overmacht indien de uitgever wegens omstandigheden buiten zijn of haar wil verhinderd is om de verplichtingen tegenover de website of de klant na te komen. In het geval dat de uitgever zijn verplichtingen niet nakomt wegens overmacht kan de website hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant kan hierbij geen aanspraak maken op een eventuele schadevergoeding.


Bij falingen van de uitgever zal de wetgeving rond faillissementen van toepassing zijn. De klant kan zijn verzoek tot terugbetalingen richten tot de desbetreffende curator van het bedrijf in faling.


De website noch de aangesloten partners kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.


Artikel 14 – Aansprakelijkheid

De website is niet aansprakelijk voor schade aan de klant. Het verrichten van een herhaaldelijke lichte fout, een grove fout of opzet valt hier buiten benoeming.


De website kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het niet volbrengen van de verplichtingen van de uitgever van de tegoedbonnen ten opzichte van de klant.


Het website noch de partners van het website kunnen aansprakelijk worden gesteld bij het niet volbrengen van de verplichtingen van de uitgever ten opzichte van de klant.


Artikel 15 – Reproductie en intellectueel eigendom

De website is eigenaar van het concept, de uitvoering en het ontwerp van de website. Het reproduceren van deze of gelijkwaardig aan de website is verboden bij het ontbreken van uitdrukkelijke toestemming.


Artikel 16 – Klachten

Klachten met betrekking tot de dienstverlening van de website, niet-levering van het product of met een andere oorsprong, dienen binnen de 7 kalenderdagen gecommuniceerd te worden met het de website. Deze klachten dienen ons schriftelijk te bereiken.


Artikel 17 – Toepasbaarheid

Op de website, de dienstverlening en de overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In het geval van betwisting is de rechtbank van Leuven de bevoegde rechtbank.


© 2020 Steunmee is gebouwd met veel door BE 0694.999.060 Je privacy info@steunmee.be
Met de steun van